ഭൗമസൂചികയ്ക്ക് എന്തു വില?

കുറ്റിയാട്ടൂര്‍ മാങ്ങ മുതല്‍ മറയൂര്‍ ശര്‍ക്കരവരെ കേരളത്തിലെ 35 ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഇതുവരെ ഭൗമസൂചികാ പദവി നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, വിപണിയിലെ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം ഭൗമസൂചികാ പദവി ലഭിച്ച ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കുപോലും വിലയില്ലാതാക്കി.

Read more

വിദേശ വിപണി കീഴടക്കി സഹകരണ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍; മറയൂര്‍ ശര്‍ക്കര കാനഡയിലേക്ക്

കയറ്റുമാതി സാധ്യത തേടിയപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ സഹകരണ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വിദേശ വിപണിയില്‍ ഏറെ പ്രീയമുള്ളതാണ് എന്ന ബോധ്യമാകുന്നു. പഴം, കാര്‍ഷിക വിളകളില്‍നിന്നും ഫലങ്ങളില്‍നിന്നുമുള്ള മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍, നാളീകേര ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!