ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ; കണ്ണൂരിൽ മത്സ്യഫെഡ് അദാലത്തിൽ 50 അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കി

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച വിവിധ വായ്പ പദ്ധതികളുടെ കുടിശ്ശിക തുക തീർപ്പാക്കാനായി സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്തിൽ 50 അപേക്ഷകൾക്ക് പരിഹാരം. മത്സ്യഫെഡ് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി

Read more
Latest News
error: Content is protected !!