ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ; കണ്ണൂരിൽ മത്സ്യഫെഡ് അദാലത്തിൽ 50 അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കി

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച വിവിധ വായ്പ പദ്ധതികളുടെ കുടിശ്ശിക തുക തീർപ്പാക്കാനായി സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്തിൽ 50 അപേക്ഷകൾക്ക് പരിഹാരം. മത്സ്യഫെഡ് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി

Read more