സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഗ്രാമീണ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല്: വി.ഡി. സതീശൻ

സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. കുന്നുകര റൂറൽ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വനിതാ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ

Read more