നിയമാവലി ഭേദഗതി ചെയ്താല്‍ കൂത്തുപറമ്പ് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കിന് റീജ്യണല്‍ സഹകരണ ബാങ്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

നിയമാവലി ഭേദഗതി ചെയ്താല്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പ് സഹകരണ അര്‍ബന്‍ ബാങ്കിന്റെ പേരും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും റീജ്യണല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നു മാറ്റിക്കൊടുക്കാന്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന

Read more
Latest News
error: Content is protected !!