കാര്‍ഷിക സബ്‌സിഡി അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രപദ്ധതികളെല്ലാം നേരിട്ട് പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളിലേക്ക്

രാജ്യത്തെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഒറ്റ നെറ്റ് വര്‍ക്കിന്റെ ഭാഗമാക്കി പദ്ധതികള്‍ ക്രമീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. നബാര്‍ഡ് വഴി നല്‍കുന്ന കാര്‍ഷിക വായ്പയുടെ പലിശ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!