കണയന്നൂര്‍ താലൂക്ക് സര്‍ക്കിള്‍ സഹകരണ യൂണിയന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ അവാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കി

എറണാകുളം കണയന്നൂര്‍ താലൂക്ക് സര്‍ക്കിള്‍ സഹകരണ യൂണിയന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ അവാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കി. താലൂക്കിലെ സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ മക്കളില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി, +2 പരീക്ഷകളില്‍ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കുള്ള

Read more