കെ- റെയില്‍ പദ്ധതിക്കായി സര്‍വേ നടത്തിയ ഭൂമി വായ്പക്ക് ഈടായി സ്വീകരിക്കാം- രജിസ്ട്രാര്‍

കെ-റെയില്‍ ( സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ ) പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍വേ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമി ഈടായി സ്വീകരിച്ച് വ്യക്തികള്‍ക്കു വായ്പ നല്‍കുന്നതിനു ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നു സഹകരണ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!