സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ ജെ.ഡി.സി. കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്‍ നടത്തുന്ന ജൂണിയര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കോ-ഓപ്പറേഷന്‍ ( ജെ.ഡി.സി ) കോഴ്‌സിന് ( 2023-24 ) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2023 ജൂണ്‍ ഒന്നു

Read more

ജെ.ഡി.സി കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രം / കോളേജുകളിലെ 2023-24 വര്‍ഷ ജെഡി.സി കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസാണ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ

Read more

എച്ച്.ഡി.സി.ക്ക് 245 അധികസീറ്റ് അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍; ജെ.ഡി.സി.ക്ക് 25

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്‍ നടത്തുന്ന എച്ച്.ഡി.സി. ആന്‍ഡ് ബി.എം. കോഴ്‌സിന് അധികസീറ്റ് അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. അഞ്ച് സെന്ററുകളിലായി 245 സീറ്റുകളാണ് അധികം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജെ.ഡി.സി.ക്ക് 25

Read more
Latest News
error: Content is protected !!