ആന്ധ്ര പ്രദേശില്‍ നഷ്ടത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളെ കരകയറ്റാന്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നു

ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ നഷ്ടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമിക കാര്‍ഷികവായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങളെ കരകയറ്റാന്‍ പെട്രോള്‍പമ്പുകള്‍ അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി ‘ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ‘  റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കാണ്

Read more