ദേശീയ വ്യവസായ ട്രേഡ് ഫെസ്റ്റില്‍ ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ പങ്കാളികളാകുന്നു

ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന ദേശീയ വ്യവസായ ട്രേഡ് ഫെസിറ്റില്‍ (ഐ.ഐ.ടി.എഫ്.) ഇത്തവണ ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ പങ്കാളികളാകുന്നു. എല്ലാവര്‍ഷവും മാര്‍ക്കറ്റ് ഫെഡ് ഈ ഫെസ്റ്റില്‍ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവയില്‍

Read more