കേരള ബാങ്കിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ശാഖകളുടെ IFS കോഡുകള്‍ നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ മാറും

ജില്ലാ ബാങ്കുകള്‍ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചു കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഐ ടി സംയോജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാങ്കിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ശാഖകളുടെ IFS കോഡുകള്‍

Read more