കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ മാർച്ച് നടത്തി 

സഹകരണ ജീവനക്കാരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന സഹകരണ നിയമം, ഫെഡറേഷൻ സഹകരണ ജീവനക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷൂറൻസ് അനുവദിക്കുക, പലവക സംഘങ്ങൾക്ക് കേരള ബാങ്കിൽ അംഗത്വവും ലോണും അനുവദിക്കുക, GPAIS

Read more