ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയില്‍ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടി

2023 ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കുകൂടി പുതുക്കിയ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി ( ജി.പി.എ.ഐ.എസ് ) പ്രകാരം 2023 ലേക്കുള്ള പ്രീമിയംതുക അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി

Read more
Latest News
error: Content is protected !!