സംഘങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം വിളിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നീട്ടി

സാമ്പത്തികവര്‍ഷം അവസാനിച്ച് ആറു മാസത്തിനകം സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം ചേരണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്നു മാസത്തേക്കു നീട്ടി. 2022 ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍

Read more