സഹകരണത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് മാന്ദ്യകാലത്തിന്റെ ആഘാതം

സഹകരണമേഖലയില്‍ പ്രതിസന്ധി കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ട് നാലു വര്‍ഷമായി. പ്രളയാനന്തരം സംഭവിച്ച താല്‍ക്കാലികപ്രതിസന്ധി എന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യം അതിനെ കണ്ടത്. പക്ഷേ, ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ കാഠിന്യം കൂടിവന്നു.

Read more