മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രത്തോട് ചിലതു പറയേണ്ടതുണ്ട്

ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു സഹകരണസ്ഥാപനം എന്ന നെഹ്റുവിയന്‍ സ്വപ്നത്തെ എന്നോ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണു നമ്മള്‍. നാട്ടിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തും സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ മത്സരിക്കുന്നവരാണു നമ്മള്‍. ഓരോ സംഘവും ആ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!