സഹകരണ വകുപ്പിനോടാണ്, അരക്കില്ലത്തിലേക്ക് തീപ്പന്തം എറിയരുത്

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണു കേരളത്തിലെ സഹകരണപ്രസ്ഥാനം. അതു പിറന്നതും വളര്‍ന്നതും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ്. ജനകീയമായതും സ്വയാര്‍ജിതരൂപങ്ങളുമായ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ ചൂഷണരഹിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കുമെന്നതിനാല്‍ സര്‍ക്കാരുകളുടെ പിന്തുണ

Read more

മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രത്തോട് ചിലതു പറയേണ്ടതുണ്ട്

ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു സഹകരണസ്ഥാപനം എന്ന നെഹ്റുവിയന്‍ സ്വപ്നത്തെ എന്നോ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണു നമ്മള്‍. നാട്ടിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തും സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ മത്സരിക്കുന്നവരാണു നമ്മള്‍. ഓരോ സംഘവും ആ

Read more