നയംമാറ്റത്തിനൊടുവില്‍ നടുക്കമല്ല വേണ്ടത്

സഹകരണത്തില്‍ സമഗ്രമായ നയംമാറ്റത്തിനൊരുങ്ങുകയാണു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. കേവലമായ ഒരു നയംമാറ്റം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്നും സഹകരണ അപക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും അഭിപ്രായം തേടി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സഹകരണ കാഴ്ചപ്പാട്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!