സഹകരണ നിക്ഷേപത്തില്‍ ജാഗ്രത വേണം

സഹകരണമേഖലയില്‍ വീണ്ടും നിക്ഷേപ സമാഹരണയജ്ഞം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ 9000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നിലവില്‍ കേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖലയിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്.

Read more