ഇടക്കൊച്ചി സഹകരണബാങ്ക് ചികിത്സാസഹായം നല്‍കി

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടക്കൊച്ചി സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ഗുരുതരരോഗം ബാധിച്ച അംഗങ്ങള്‍ക്കു ചികിത്സാസഹായം വിതരണം ചെയ്തു. 11 പേര്‍ക്കായി 2,30,000 പൂപയാണു വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിനായി ബാങ്ക് ആസ്ഥാനത്തുചേര്‍ന്ന

Read more