സഹകരണവകുപ്പിനുള്ള ഫീസുകളും ധനസഹായങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവും ഇ-ട്രഷറി വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അടയ്ക്കാം

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഫീസുകളും സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കു സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ധനസഹായങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവുകളും ഇ-ട്രഷറി വെബ്‌സൈറ്റ് ( https://etreasury.kerala.gov.in/ ) മുഖേന നേരിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണെന്നു സഹകരണ

Read more