സഹകരണ നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി ഉയര്‍ത്തിയില്ല; പരിഗണനയിലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ഗ്യാരന്റി പരിരക്ഷ അഞ്ചുലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്താനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പായില്ല. നിലവില്‍ രണ്ടുലക്ഷമാണ് പരിധി. ഇത് വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് തുല്യമായി അഞ്ചുലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് മന്ത്രി

Read more
Latest News
error: Content is protected !!