കെ.വൈ.സി.യില്‍ കുരുക്കുമോ ആര്‍.ബി.ഐ ?

പുതിയ നിയന്ത്രണക്കുരുക്കുമായി വരികയാണു റിസര്‍വ് ബാങ്ക്. സഹകരണസംഘങ്ങളില്‍ ഇടപാടുകാരെ അറിയാനുള്ള കെ.വൈ.സി. നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇടപാടുകാരെ അറിയാന്‍ മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികഇടപാടിന്റെ ശുദ്ധീകരണംകൂടി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

Read more