സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കണം : മുഖ്യമന്ത്രി 

സഹകരണ മേഖലയെ എങ്ങനെയൊക്കെ തകർക്കാം എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പരീക്ഷണം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപനങ്ങൾ കാരണം സഹകരണ മേഖലയുടെ ഭാവിയിൽ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!