അംഗ സമാശ്വാസനിധി വിതരണം നടത്തി

കുണ്ടുതോട് സഹകരണ സംഘം അംഗ സമാശ്വാസ നിധി വിതരണം നടത്തി. എം.വി.ആര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററുമായി ചേര്‍ന്ന് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ക്യാന്‍സര്‍ ചികില്‍സയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന ക്യാന്‍സര്‍ സുരക്ഷ പദ്ധതിയില്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!