ദേശീയ സഹകരണ നയം: സമിതിയില്‍ ഒരു വനിത ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടു പേര്‍കൂടി

ദേശീയ സഹകരണനയം രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിയില്‍ ഒരു വനിതയടക്കം രണ്ടുപേരെക്കൂടി നിയോഗിച്ചു. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയില്‍ ഇതോടെ 49 അംഗങ്ങളായി. സമിതിയില്‍ ഒറ്റ വനിതപോലും

Read more