സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് പലിശ വര്‍ധിപ്പിക്കണം- കേരളസഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തരമായി പലിശ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നു കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി, സഹകരണ മന്ത്രി, സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കു

Read more
Latest News