സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു

കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്റെ ഏഴാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചെറുതോണി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വെച്ച് 2023 ജനുവരി 21, 22

Read more

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് പലിശ വര്‍ധിപ്പിക്കണം- കേരളസഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തരമായി പലിശ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നു കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി, സഹകരണ മന്ത്രി, സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കു

Read more