സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവകാശപ്പെടില്ലെന്ന് എഴുതി നല്‍കണം; പരീക്ഷബോര്‍ഡില്‍ കരാര്‍ നിയമനത്തിന് ഉപാധി

കരാര്‍ നിയമനത്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിന് നാല് നിബന്ധനകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍. മുന്നോട്ടുവെച്ചു പരീക്ഷബോര്‍ഡില്‍ സ്ഥിരം നിയമനം നടത്തണമെന്ന് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ സഹകരണ പരീക്ഷാബോര്‍ഡില്‍ നാല് തസ്തികളിലെ കരാര്‍

Read more

സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ 56 ബാഹ്യ ഏജന്‍സികളെ നിയമിച്ചു

സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ 56 ബാഹ്യ ഏജന്‍സികളെ സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ പുതുതായി നിയമിച്ചു. 2023 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയാണ് ഈ ഔട്ട്‌സൈഡ് ഏജന്‍സികളുടെ കാലാവധി. സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സഹകരണനിയമം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!