സഹകരണ വിജിലന്‍സ് എട്ട് സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കി

സഹകരണ വിജിലന്‍സ് വിഭാഗത്തില്‍ എട്ട് സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പുനര്‍നിയമനം നല്‍കി. നിലവില്‍ ഇതേ ഓഫീസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കാലാവധിയാണ് നീട്ടി നല്‍കിയത്. സഹകരണ സംഘം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!