കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് അവാര്‍ഡ്

ജെ.എല്‍. ജി. ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സംരംഭക ലോണ്‍ അനുവദിച്ചതിനുള്ള നബാര്‍ഡിന്റെ അവാര്‍ഡ് ചെറുതാഴം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ചെറുതാഴം ബാങ്കിനു ലഭിച്ചത്.

Read more