ചക്കിട്ടപ്പാറ വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നീതി മെഡിക്കല്‍ ലാബ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ചൂഷണം ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ പറഞ്ഞു. ചക്കിട്ടപ്പാറ വനിതാ സഹകരണ സംഘം ആരംഭിച്ച നീതി മെഡിക്കല്‍ ലാബ്,

Read more