സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ടീം ഓഡിറ്റ് തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലും നടപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി

സഹകരണ ഓഡിറ്റ് രീതി ശക്തിപ്പെടുത്താനായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പാക്കി ടീം ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം തൃശൂരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സഹകരണ വകുപ്പ്

Read more
Latest News