സഹകരണവകുപ്പിലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആര്‍ബിട്രേഷന്‍ ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ പ്രത്യേക അദാലത്ത്

കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണസംഘങ്ങളിലെയും ബാങ്കുകളിലെയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആര്‍ബിട്രേഷന്‍ ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കര്‍മപരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്രത്യേക അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 2023 ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍

Read more
Latest News