അമരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സഹകരണ കണ്‍സോര്‍ഷ്യം നടത്തി

അമരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പഞ്ചായത്ത് സഹകരണ കണ്‍സോര്‍ഷ്യം ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കമായി ഏകദിന പഠനക്യാമ്പ് നടത്തി. സഹകരണ മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!