സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കുകള്‍ക്കു ശാഖ: പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി രജിസ്ട്രാര്‍

അവസാനത്തെ മൂന്നു വര്‍ഷം അറ്റലാഭത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കുകള്‍ക്കേ ശാഖ തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കാവൂ എന്നു സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രാഥമിക

Read more
Latest News