“കൂടരഞ്ഞി ബാങ്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ” പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു 

കൂടരഞ്ഞി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ വീടുകളിലും അക്കൗണ്ടുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കര്‍മ്മ പദ്ധതിയായ “കൂടരഞ്ഞി ബാങ്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക്

Read more