സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല.

adminmoonam

ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി അർബൻ ബാങ്ക്, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്, കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. എന്നാൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞദിവസം നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ ആണ് ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. അർബൻ ബാങ്ക്, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്,കേരള ബാങ്ക് എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി ശേഖരിക്കാൻ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെയും മേധാവികൾ ആണ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്. ഇത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ കളക്ടർമാർക്ക് കൈമാറും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!