സഹകരണ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം-5 അംഗ കമ്മിറ്റിയായി.

[email protected]

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ആശുപത്രി/ ഡിസ്പെൻസറി സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനും രജിസ്ട്രാർ കൺവീനറും കൊല്ലം എൻ .എസ്. ആശുപത്രി പ്രസിഡണ്ട്, കേരള കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറ്, പെരിന്തൽമണ്ണ ഇ.എം.എസ് ആശുപത്രി ജനറൽ മാനേജർ അംഗങ്ങളുമായുള്ള അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സഹകരണ ആശുപത്രി/ ഡിസ്പെൻസറി സംഘങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും കണക്കിലെടുത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, ദിനബത്ത, അലവൻസുകൾ എന്നിവയുടെ നിലവിലുള്ള ഘടന പുനരവലോകനം ചെയ്ത് ,വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ ശമ്പള സ്കെയിലും ശമ്പളം നിർണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യക്തമായി നിശ്ചയിച് കമ്മറ്റി ആറുമാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!