മത്സരത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ്

Deepthi Vipin lal

(2020 ആഗസ്റ്റ് ലക്കം)

ചൂര്യയി ചന്ദ്രന്‍
(പത്തോളം വ്യാകരണ പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലശ്ശേരിയിലെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകനും പ്രിന്‍സിപ്പലുമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ‘ഗ്രാര്‍ ആന്റ് വൊക്കാബുലറി എന്ന ജേര്‍ണല്‍ നടത്തുന്നു)

സഹകരണ മേഖലയില്‍ നിയമനത്തിന് റിക്രൂട്ടിംഗ് ബോര്‍ഡ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷക്ക് ആവശ്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പര്‍ ആണ് ഈ പംക്തിയില്‍ വരുന്നത്. പി.എസ്.സി. യുടെ വിവിധ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കും വിവിധ ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കാന്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ഈ പംക്തി പ്രയോജനപ്പെടും.

Tag Questions

നാല് തരം sentences ഉണ്ട്. 1) Assertive, 2) Interrogative, 3) Imperative, 4) Exclamatory.
ഇവയില്‍ ആദ്യത്തേതായ Assertive sentence ന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് statement.
He is my friend
India got independence on August 15 in 1947.
I needn’t go to college tomorrow.
ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് statements.
Statement നെ ഒന്നുകൂടി ഊന്നിയുറപ്പിക്കാന്‍ statement ന്റെ ഒടുവിലായി വരുന്ന വാലന്‍ചോദ്യമാണ് tag question. സംഭാഷണത്തിലാണ് ഇതുപയോഗിക്കുന്നത്.

ഓര്‍ത്തുവെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

1. Tag തുടങ്ങുന്നത് auxiliary verb കൊണ്ടാണ്. auxiliary verbs 24 എണ്ണം. അവ ക്രമ പ്രകാരം ഓര്‍ത്തു വെച്ചിരിക്കണം
is / was / are / were / am /
do / did / does                                                                                               11 primary auxiliaries
has / have / had

can / could / may / might / shall / should /
will / would / used to / ought to /                                                            13 modals
must / need / dare

2. Simple present (ask / asks )
Simple past (asked) tenses ന്റെ
കാര്യം വരുമ്പോള്‍ auxiliary verb കണ്ടെത്താന്‍
do / does / did നെ ഉപയോഗിക്കണം.
ask = do + ask
asks = does + ask
asked = did + ask
Sarath played chess, ………….. ?
[ played = did + play ]
Sarath played chess, didn’t he ?
Sarath plays chess, …………. ? [ doesn’t he ? ]
Sarath and Hari play chess, ………. ? [ don’t they ? ]

3.Sarath, Babu, Bhanu, Hari എന്നീ ആണ്‍പേരുകള്‍
statement ലെ subject ആയി വന്നാല്‍
tag ലെ subject he
Meera, Moly, Saritha മുതലായ സ്ത്രീനാമങ്ങള്‍
Subject ആയാല്‍ tag ലെ subject she.
4. Statement ലെ subject boys, girls,
Books, children, a few boys,
Sai and Sathian etc.
വന്നാല്‍ tag se subject they.
Munnu and Chinnu were cleaning the room, …………. ?
( weren’t they ? )
Boys have attended the class, ……………. ?
( haven’t they ? )

5. There കൊണ്ടുതുടങ്ങുന്ന statement ന്
tag ലെ subject, there തന്നെ.
There are four types of sentences, ……………… ?
(aren’t there ?)

6. Subject ആയി one വന്നാല്‍ tag ലെ subject ഉം one തന്നെ.
One has to do one’s own duty, ………….. ?
(hasn’t one ?)

7. Everyone, everybody, someone, somebody, nobody, none, anyone, neither etc subject ആയി വന്നാല്‍ tag ലെ subject, they.
1. None of the students arrived, ……………. ?
[ negative statement ] ( did they ? )
2. Everybody came late, …………… ? ( didn’t they ? )
3. Neither of them knew the answer, ………… ?
( Negative statement ) ( did they ? )
Subject ആയി This വന്നാല്‍ tag ലെ subject it
This is a rare incident, …………….. ?
( isn’t it ? )

8. None of us വന്നാല്‍ tag ലെ subject we
None of us heard of it, ………….. ? ( did we ? )
[ Negative statement ]

9. Some of us വന്നാല്‍ tag ലെ subject we.
[ us ല്‍ speaker ( I ) കൂടി ഉള്‍പ്പെട്ടാല്‍ tag ലെ subject we ആയിരിക്കും.
Some of us are happy at it, ……… ?
(aren’t we ? )

10. Some of us subject ആയി വരികയും അതില്‍ I ( speaker ) ഉള്‍പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ tag ലെ subject they ആയിരിക്കും.
Some of us even thought of leaving the place, ………. ?
(didn’t they ? )

11. Some of you വന്നാല്‍ tag ലെ subject, you.
Some of you are Malayalees, …………. ?
(aren’t you ? )

12. Statement negative ആണെങ്കില്‍ tag, positive ആയിരിക്കും.
He is not an illiterate, ………. ? ( is he ? )

13. Statement positive ആണെങ്കില്‍ tag, negative ആയിരിക്കും.
Girls stood against it, ……………. ?
( didn’t they ? )

14. Subject ആയി he, she, it, they, we മുതലായ pronouns വന്നാല്‍, tag ലെ subject ന് മാറ്റമില്ല.
1. They are not ready to accept your policy, …….. ?
(are they ? )
2. We have followed his idea, ……… ?
( haven’t we ? )
3. It is a dangerous thing, ………. ?
( isn’t it ? )

15. Auxiliary verbs ആയ
Can / could / may / might / shall / should / will / would / used to / ought to / must / need / dare എന്നിവ negative ആയി വരുമ്പോഴുള്ള contracted forms :
can + not                         –               can’t
could + not                     –              couldn’t
may + not                       –              mayn’t
might + not                    –              mightn’t
shall + not                      –              shan’t
should + not                  –              shouldn’t
will + not                    –                won’t
used + not                 –               usedn’t
ought + not               –              oughtn’t
need + not                 –              needn’t
must + not                –             mustn’t
dare + not                 –             aren’t

16. Tag ല്‍ need ഉം dare ഉം negative ആയി ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും positive ആയി ഉപയോഗിക്കില്ല. need ഉം dare ഉം full verb ആയി വന്നാല്‍ tag ല്‍ do or did ഉപയോഗിക്കണം.
You need to drive slowly, …….. ? ( don’t you ? )
[ need = do + need ]

17. Imperative ( advice, request, order ) sentence ന്റെ tag പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്.
a) Get out
b) Please take your seat
c) Cover the book
d) Stand up
എന്നിവക്ക് positive, negative നോക്കാതെ ഏതിനും will you ? മതി.
എന്നാല്‍ urgency, emergency cases ല്‍ won’t you വരും.
1) Stand up, …………….. ? ( will you ? )
2) Take your book, ……….. ? (will you ? )
3) Go away, ……… ? (will you ? )
4) Please take a glass of water, ……… ? ( won’t you ? )

18. Let’s ല്‍ തുടങ്ങുന്ന imperative ന്റെ tag special ആണ്. Let’s ല്‍ speaker ഉം hearer ഉം ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാല്‍ shall we ? വേണം.
1. Let’s sit here for some time, ……………. ? ( shall we ? )
2. Let’s go, …………. ? ( shall we ? )
3. Let’s not tell anyone, …………… ? ( shall we ? )
4. Don’t let’s tell anyone, ……… ? ( shall we ? )

19. Am I not ?ന്റെ contracted form, Aren’t I ? എന്നാണ്.
I’m your brother, ………….. ? ( aren’t I ? )

20. Little, few, hardly, scarcely, rarely, seldom എന്നിവ പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ positive ആണ്. എന്നാല്‍ ഫലത്തില്‍ അവ negatives ആണ്. ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന statement ന് positive tag ആയിരിക്കും.

1. Barking dogs seldom bite, ………. ? ( do they ? )
[ bite = do + bite ]
2. She scarcely seems to care, ………… ? (does she ? )
[ seems = does + seem ]
3. Few men knew the place, ………..? ( did they ? )
4. Little has been done about it, ……….. ? ( has it ? )

Add question tags : –
1. The earth is not flat, ………?
2. He tells a lot of lies, ………. ?
3. Smoking is not good for health, ……… ?
4. She has no house of her own, ………… ?
5. Sarith hardly knows the answer, ………… ?
6. There are many birds in the garden, ………… ?
7. Don’t make noise in the class, ……….. ?
8. Let’s solve this problem, ………… ?
9. I’m always doing whatever I can, ………….. ?
10. I’m not late, ………… ?
11. Come here, …………. ?
12. Hardly does he make a living, ………. ?
13. Everyone should be present, ………….. ?
14. He used to sing, ………….. ?
15. None of it was wasted, ………….. ?
16. Nothing could be worse, ………… ?
17. A few boys were absent, …………. ?
18. We mustn’t be too strict, ………… ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News