പ്രളയ ബാധിതർക്ക് പുതുക്കാട് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കൈതാങ്ങ്.

adminmoonam

പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാനായി തൃശ്ശൂർ പുതുക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നേതൃത്വത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി. ഏകദേശം 35,000 രൂപയുടെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് നൽകിയത്. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് ടി.വി. പ്രഭാകരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജു കാളിയെങ്കര സെക്രട്ടറി എം.കെ. നാരായണൻ എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വസ്ത്രങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ എത്തിച്ചു. ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇനിയും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും നൽകാൻ ബാങ്ക് സന്നദ്ധമാണെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!