പ്രമുഖ സഹകാരിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എം.ടി. തോമസ് അന്തരിച്ചു.

adminmoonam

പ്രമുഖ സഹകാരിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എം.ടി. തോമസ് അന്തരിച്ചു. 80 വയസ്സായിരുന്നു.സംസ്കാരം തറവാട് സ്ഥലമായ തിരുവല്ലയിൽ പിന്നീട്. 1996 മുതൽ മലനാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്നു. നേരത്തെ ഇടുക്കി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗമായിരുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്ആയും അദ്ദേഹം പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. വാഗമണിൽ ഉള്ള ബാങ്കിനു സ്വന്തമായി തേയില ഫാക്ടറി വരെയുണ്ട്. മാസ്കോ എന്ന പേരിലുള്ള ചായപ്പൊടി സഹകരണ രംഗത്തെ വേറിട്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.