നെല്‍കൃഷി വിളവെടുത്തു

web desk

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 25 ഏക്കറോളമുള്ള ഓഞ്ഞിലി, കരികുളം തരിശു പാടശേഖരത്തില്‍ നെല്‍ക്കൃഷി നടത്തി വിളവെടുത്തു. അരിയുടെയും അരിയുല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും വിപണനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

മൂന്നാംഘട്ട നെല്‍ക്കൃഷിയുടെ വിത്തിടല്‍ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി.വി. മോഹനന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്കിന്റെ ഉല്‍പന്നങ്ങളായ തവിട് ഒഴിവാക്കിയുള്ള അരി, 30-40 ശതമാനം തവിട് നിലനിര്‍ത്തിയുള്ള അരി, തവിടു പൂര്‍ണമായി നിലനിര്‍ത്തിയുള്ള ഉണക്കലരി, അപ്പം പൊടി, പുട്ടുപൊടി, അവല്‍ എന്നിവയും മറ്റ് അംഗീകൃതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നാല്‍പതോളം ജൈവ ഉല്‍പന്നങ്ങളും ഒക്കലില്‍ ബാങ്കിന്റെ ജൈവകലവറയില്‍ ലഭിക്കും.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News