ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ യോഗവും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായുളള കൗൺസലിങ്ങും നടത്തുന്നു

moonamvazhi

സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡ് നടത്തിയ ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിയമനപ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാസറഗോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്‌, തൃശൂർ, എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ യോഗവും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി കൗൺസലിങ്ങും നടത്തുന്നു.


പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപമുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10. 30 – നാണ് യോഗം. യോഗത്തിൽ ഹാജരാകുന്നവരിൽ അർഹത നേടുന്നവർക്ക് നിയമന ശുപാർശകൾ നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യും. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ബോർഡ് ചെയർമാൻ എസ്‌.യു. രാജീവ് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും. സഹകരണ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ എ.ആർ. അഗസ്റ്റി (റിട്ട. അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ,പ്ലാനിങ്) യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.