കോ.ഓപ്പ് മാർട്ടുകളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച.

adminmoonam

കോ.ഓപ്പ് മാർട്ടുകളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച നടക്കും. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ ഉല്പന്നങ്ങളെ ഏകീകൃത ബ്രാൻഡിംഗിനു കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിപണയിൽ സജീവമാകുന്നതിനായി “ബ്രാൻഡിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ്.”പദ്ധതിക്ക് സഹകരണ വകുപ്പ് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തി ഏകീകൃത ബ്രാൻഡിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന് വിപണി ശൃംഖല കെട്ടിപടുക്കുക, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ന്യായവിലയിൽ ലഭ്യമാക്കുക, ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുക, കേരളത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഔട്ലെററുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഗുണനിലവാര പരിശോധന ലാബുകൾ സജ്ജമാക്കുമാക, ഓൺലൈൻ വിപണി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.


ഇതിന്റെ ആദ്യ പടിയിയായി കേരളത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഔട്ലെററുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. കടകംപളളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തിരുവനന്തപുരത്തും കല്ലംകുന്നു സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തൃശ്ശൂരും ഒക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എറണാകുളത്തും ചേവായൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കോഴിക്കോടുമാണ് ഈ ഔട്ലെററുകൾ തുറക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം വകുപ്പുമന്ത്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 3നു ഓൺലൈൻ ആയി നിർവഹിക്കും . സഹകരണ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണി , സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ഡോ.നരസിംഹുഗാരി.റ്റി.എൽ റെഡ്ഡി, എം.എൽ.എമാർ, സഹകരണസംഘം പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News