കുട്ടിക്കൃഷിക്കാരുടെ ചിത്രവുമായി കലണ്ടര്‍

Deepthi Vipin lal

തുമ്പൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന കൃഷി മത്സര പദ്ധതിയായ കുട്ടിക്കൃഷിയും കുഞ്ഞന്‍ പങ്കും എന്ന പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ കലണ്ടര്‍ പുറത്തിറക്കി. ബാങ്കിന്റെ പരിധിയിലെ 18 വയസില്‍ താഴെയുളള കുട്ടികള്‍ക്ക് കൃഷി മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ജൂണിൽ വാഴക്കന്ന്, വിവിധ തരം വിത്തുകള്‍, കപ്പത്തണ്ട് എന്നിവ നല്‍കിയിരുന്നു.

ബാങ്ക് നല്‍കിയ വിത്തുകളും നാട്ടില്‍ സുലഭമായ മറ്റ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും കൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടും, ഫോട്ടോയും ബാങ്കിൽ സമര്‍പ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് കലണ്ടര്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!