എം.വി.ആർ ഫാർമകെയറിന്റെ മഞ്ചേരി ശാഖ തുടങ്ങി

moonamvazhi

കാൻസറിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾ തികച്ചും ന്യായമായ ശരിവിലയിൽ രോഗികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എം.വി.ആർ ഫാർമ കെയറിന്റെ മഞ്ചേരി ശാഖ ലാഡർ ഇന്ത്യൻ മാളിൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ സി.ഇ. ചാക്കുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സുരേഷ് ആദ്യ വില്പന സ്വീകരിച്ചു.

എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ സെക്രട്ടറി & സി.ഇ.ഒ ഡോ. എൻ.കെ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ & ട്രഷറർ കെ.ജയേന്ദ്രൻ, സി.ഇ.ഒ റബേക്ക, സി.എഫ്.ഒ സുധീർ, എംവിആർ ഫാർമ കെയർ മാനേജർ വിഷ്ണു, ലാഡർ മാനേജർ മുജീബ്, ഫാർമസിസ്റ്റ് സിസിന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.