ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Deepthi Vipin lal

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് 2021-22 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റ്(എച്ച്.ഡി.സി.എം) പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.


കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News