വേങ്ങര സര്‍വ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല്‍ബാങ്ക് ‘അഗ്രോ മെഷീനറി ബാങ്ക് ‘ ആരംഭിക്കുന്നു

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര സര്‍വ്വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല്‍ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ‘അഗ്രോ മെഷീനറി ബാങ്ക് ‘ ആരംഭിക്കുന്നു.

Read more