ജൂണിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ /  ഓഡിറ്റര്‍ തസ്തികയിലെ 44 ഒഴിവ് പി.എസ്.സി.ക്കു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു – മന്ത്രി വാസവന്‍

സഹകരണവകുപ്പില്‍ 2023 ല്‍ ജൂണിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ /  ഓഡിറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനായി 44 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളാണുള്ളതെന്നും ഈ ഒഴിവുകള്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ പി.എസ്.സി.ക്കു

Read more
Latest News