പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു; സഹകരണ ടീം ഓഡിറ്റിന് ഘടനയായി

സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ടീം ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് വേഗത്തിലാക്കി. നിലവില്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് എന്ന രീതിയില്‍ ടീം ഓഡിറ്റ് നടപ്പാക്കിയത്. രണ്ടാം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!