തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 22 വര്‍ഷം മുമ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ച സഹകരണ സംഘം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു

52 വര്‍ഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ചതും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചുപോയതുമായ ഒരു പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘം ജനങ്ങളുടെ അഭ്യര്‍ഥനയെത്തുടര്‍ന്നു തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതായി ദ

Read more